labio.gif labirinto.gif laboratirio.gif ladonegro.gif lago.gif lagosta.gif lama2.gif lamentar.gif lampada.gif lanterna.gif largatixa.gif lealdade.gif leao-signo.gif leao.gif leitor.gif lembraca.gif leopardo.gif ler.gif lesbica.gif leste.gif liberal.gif liberdade1.gif liberdade2.gif libra.gif lilas.gif limao.gif limonada.gif lindagarota.gif lindamulher.gif lindo.gif linha.gif liquido.gif lirio.gif livre1.gif livre2.gif livro.gif lixo.gif lobo.gif log.log logica.gif lontra.gif loteria-sorteio.gif loto.gif louco.gif loucoportrabalho.gif louvaadeus.gif lua.gif luademel.gif lutador.gif luxuria.gif luz.gif luzdalua.gif luzdosol.gif