Caracteres - Y:
 
  Pin-Yin Ideograma
 
Yahoo ya3 hu3
Ying-Yang yin1 yang2

 

   
A