Caracteres - Z:
 
  Pin-Yin Ideograma
 
Zebra ban1 ma3
Zen chan2
Zen Budismo chan2 zong1
Zenite ding3 dian3
Zero ling2
Zeus zhou4 si1

 

   
A